Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via mieze.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: mieze.nl (hierna te noemen “MIEZE”) is een handelsnaam van MIEZE en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen MIEZE en de consument.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MIEZE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website mieze.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MIEZE erkend.

3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door MIEZE. MIEZE is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van MIEZE zijn vrijblijvend. MIEZE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €70,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €3,95 verzendkosten. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.
4.4 MIEZE kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Betalingen
5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.1.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, Bunq, Handelsbanken, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios, Moneyou of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.1.2 Bankoverschrijving: Na afronden van de bestelling, ontvangt de consument een factuur. Deze factuur moet uiterlijk binnen 14 dagen betaald zijn.
5.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van MIEZE onmiddellijk opeisbaar.
5.3 Indien MIEZE haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien MIEZE kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

6. Levering
6.1 Alle artikelen van MIEZE zijn handgemaakt, de maximale levertijd voor een product zijn 4 weken.
6.1.1 Deze levertijd gaat in op het moment dat de bestelde stof ontvangen is.
6.2 MIEZE streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de stof te verzenden.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 36 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 36 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal MIEZE voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Aan de leveringsplicht van MIEZE zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.6 Het is niet mogelijk de levering af te halen, tenzij anders aangegeven door MIEZE.
6.7 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.8 MIEZE is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan MIEZE op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product.
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan MIEZE retourneren, conform de door MIEZE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 MIEZE accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.4 Voor het retourneren van artikelen vanuit Nederland kan de consument gebruik maken van op de factuur aangegeven bedrijfsadres. Voor het retourneren via het bedrijfsadres zal €3,95 aan verzendkosten gerekend worden. Dit bedrag wordt van het terug te storten bedrag ingehouden.
8.5 Heeft de consument verzendkosten betaald, zoals genoemd in artikel 8.3 en artikel 8.4, en stuurt de consument de gehele bestelling retour; dan heeft de consument recht op teruggave van deze verzendkosten.
8.6 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min de verzendkosten, stort MIEZE binnen 15 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
9.1 MIEZE doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan MIEZE te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan MIEZE te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@mieze.nl.
9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
9.3 MIEZE streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van MIEZE, van personeel en producten van MIEZE voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is MIEZE aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 MIEZE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MIEZE.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van MIEZE jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan MIEZE verschuldigd is.
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en MIEZE, dan wel tussen MIEZE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en MIEZE, is MIEZE niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van MIEZE.

11. Overmacht
11.1 MIEZE heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MIEZE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MIEZE kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen MIEZE en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

MIEZE
Rivierlaan 86
3207 BM Spijkenisse
Nederland
E-mail: info@mieze.nl
Website: https://mieze.nl